معرفی

مشخصات فردی

حسن پایاب

نام - نام خانوادگی : حسن   پایاب

پست الکترونیکی : h_payab@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب- گروه مهندسی شیمی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

حسن پایاب
حسن پایاب

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب- گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :
    استادیار
^